Кмет на Община Червен бряг

инж. Данаил Вълов

Втори мандат Кмет  (2007 – 2011 и 2015 – 2019 )- Независим

ДЕСЕТ ПРОБЛЕМА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ РЕШИМ :

1. Довършване на проекта „Воден цикъл“ :
– Довършване на строително – монтажни работи
– Въвеждане в експлоатация (Подписване на АКТ 16)
– Възстановяване на уличната настилка
– Окончателен отчет на документацията по проекта и внасянето му в Управляващия орган
– Опит да се намалят санкциите от просрочието на проекта

2. Обходен път по ул. „В. Левски“ и включването му в бул. „Европа“
3. Закриване и рекултивания на сметището в град Червен бряг
4.Реализиране на актуализиран проект за благоустройството на жк „Победа“
5.Довършване на четвърти корпус от болницата и превръщането му в „ДОМ ЗА КОМПЛЕКСНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
6.Ново решение за пазара
7. Ново решение за ГУМ
8. Ремонт на обходния път от Пети квартал през Маркова могила до пътя за с. Чомаковци
9. Изработване на проект за пречиствателна станция за питейни води
10. Актуализиране на съществуващите и изработването на ВИК проекти за всички населени места от Община Червен бряг.

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби, и е административно наказващ орган за територията на Община Червен бряг;
 5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това; изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения, в 7-дневен срок от издаването им;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение; осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет,на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
 19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 21. прави ежегодно публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината;
 22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.