Информация за Кмета на Община Червен бряг

кмет

Приемни дни на Кмета на Община Червен бряг

ПРИЕМНИ ДНИ КМЕТ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Структура на Общинска администрация

СТРУКТУРА

Работно време на администрацията

РАБОТНО ВРЕМЕ

Проект стратегия за управление на Общинска собственост Община Червен бряг мандат 2015 – 2019 година

pdf

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост

pdf

Общински план за развитие

pdf

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг

pdf

Пропускателен режим в сградата на общинска администрация

пропусквателен режим

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Програма за управление

ОТЧЕТ КМЕТ

„Регистър на декларации и декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите в Община Червен бряг“

Вътрешни нормативни актове

Вътрешни нормативни актове