1.       Политика за защита на личните данни в Община Червен бряг

2.       Вътрешни правила за получаване, обработване, съхраняване и защита на лични данни в Община Червен бряг

3.       Процедура за управление и разглеждане на искания за упражняване на права по чл.15 – 22 от регламент (ес) 2016/679   в Община Червен бряг

4.       Процедура за действия и уведомяване при нарушения на сигурността на личните данни

5.       Процедура за даване и оттегляне на съгласие за обработка  на личните данни

6.       Процедура за водене и поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни в Община Червен бряг

7.       Правила за извършване на видеонаблюдение и обработване на личните данни чрез видеонаблюдение  в сградата  на Община Червен бряг