Профил на купувача

Обществени поръчки

Тип:
Статус:
№:
Начална дата:
Крайна дата:
 • №: 976434
 • Възложена
 • 11.05.2020

Линк към технически проект: https://www.chervenbryag.bg/bg/1588235184.html Дата на публикуване: 11.05.2020г.

 • №: 974980
 • Възложена
 • 30.04.2020
 • №: 974972
 • Възложена
 • 30.04.2020

 • №: 971493
 • Възложена
 • 08.04.2020

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.  
Предметът на обществената поръчка е  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обектите.

Проекти: Дата на публикуване - 08.04.2020г.

 • №: 969286
 • Изпълнен
 • 30.03.2020

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг.

Проекти: Дата на публикуване - 30.03.2020г.

Документи:
Дата на публикуване Файл
30.03.2020   Решение за откриване на процедура
30.03.2020   Обявление за поръчка
30.03.2020   Документация за участие
23.04.2020   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12.06.2020   Протокол №1
30.06.2020   Съобщение за отваряне на ценови предложения
08.07.2020   Протокол №2 и №3
08.07.2020   Решение за избор на изпълнител
07.08.2020   Договор за ОП1 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП1
07.08.2020   Договор за ОП2 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП2
07.08.2020   Договор за ОП3 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП3
07.08.2020   Обявление за възложена поръчка
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП1
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП2
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП3
16.12.2021   Обявления за изменение-ОП1,ОП2,ОП3
05.09.2022   Допълнително споразумение - ОП2
05.09.2022   Допълнително споразумение - ОП3
05.09.2022   Обявления за изменение - ОП2 и ОП3
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП1
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП2
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП3
 • №: 963009
 • Възложена
 • 04.03.2020

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020

Идеен проект 2.2 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Документи:
Дата на публикуване Файл
01.09.2023   Допълнително споразумение №1
01.09.2023   Обявление за изменение
04.03.2020   Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Инженеринг-Документация за участие – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Идеен проект 1
04.03.2020   Идеен проект 2-1
04.03.2020   Идеен проект 3-1
04.03.2020   Идеен проект 3-2
04.03.2020   Идеен проект 4
19.03.2020   Отговор на запитване
19.03.2020   Решение за изменение
25.03.2020   Отговор на запитване
22.04.2020   Отговор на запитване
23.04.2020   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
29.05.2020   Протокол №1
27.07.2020   Съобщение за отваряне на ценови предложения
30.07.2020   Протокол №2 и №3
30.07.2020   Решение за избор на изпълнител
30.10.2020   Съобщение за удължаване срока на валидност на офертите
21.12.2020   Договор и приложения
21.12.2020   График
21.12.2020   Обявление за възложена поръчка
 • №: 959629
 • Изпълнен
 • 12.02.2020

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памет“;

Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“.