Обяви и съобщения

Обява за съдебни заседатели при Районен съд – Червен бряг

Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 132/29.03.2024 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Червен бряг

01.04.2024 16:41

Обява

    Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ ДВ бр. 95/08.12.2015 г. и Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка техническата изправност на ЗГТ на територията на Община Червен бряг ще се проведат технически прегледи на всички колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета ................

01.04.2024 09:00

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ГАЛЯ ТОДОРОВА МИТОВА - съсобственик на УПИ IV-444 по плана на с. Горник

МАРТИН ТОДОРОВ МИТОВ - съсобственик на УПИ IV-444 по плана на с. Горник

ИВАН ВЕЛЧЕВ ПЕТКОВ - съсобственик на УПИ VI-443 по плана на с. Горник ..................

28.03.2024 18:27

Съобщение

    

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ -  съсобственик на ПИ с пл. номер 904, кв. 35 по плана на с. Чомаковци, общ. Червен бряг - виж .......

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-38/01.03.2024 г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-11-28/ 20.02.2024 г

 

28.03.2024 10:34

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение с площ 15.00 кв. м., и склад с площ 17.00 кв. м., находящи се в гр. Червен бряг в сграда за търговия /ветеринарен кабинет/ с идентификатор 80501.801.19.3, със застроена площ 32 кв.м. с административен адрес ул. „В.  Априлов“ № 17, за срок от 5 /пет/ години. ..............

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение, предназначено за продажба на закуски с площ 30.00 кв. м. и склад с площ 16.00 кв. м., находящо се в ОбУ “Отец Паисий“, с. Радомирци, ул. „ Генерал Скобелев“ № 3 за срок от 5 /пет/ години. ..........

27.03.2024 15:09

Съобщение

    Община Червен бряг съобщава на всички заинтересовани, че на основание чл.8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС има намерение да допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2024 г., приета с Решение № 77/19.02.2024 г. на Общински съвет - Червен бряг със следните имоти за продажба ............

22.03.2024 08:47

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (ОУПО) ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА ПИ 61950.55.13 И ПИ 61950.57.12 ПО КККР ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАКИТА, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

          На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, „ЧЕРВЕН БРЯГ СОЛАР ПАРК“ ООД съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Червен бряг за ПИ 61950.55.13 и ПИ 61950.57.12 по КККР за землището на с. Ракита, община Червен бряг.

            Общественото обсъждане ще се проведе на 30.04.2024г. от 14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ "Н. Вапцаров 1908" в гр. Червен бряг.

            Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 204, етаж II-ри в сградата на Общинска администрация – гр. Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и интернет адрес: www.chervenbryag.bg.

            Всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото, в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, гр. Червен бряг, се приемат писмени становища, препоръки и мнения по проекта.

 

  МЕНАХЕМ АХАРОНИ

  УПРАВИТЕЛ НА "ЧЕРВЕН БРЯГ СОЛАР ПАРК" ООД

 

    Изменение ОУП с. Ракита

20.03.2024 09:30

Обяви

 

Заповед № ОХ-117/ 02.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

Заповед № 3РД-289/ 28.02.2024 г.

 

 

19.03.2024 08:43