Обяви и съобщения

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ и Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, утвърдена със заповед № РД 01-87 от 10.02.2020 г. от  МТСП

 ОБЯВЯВА

Прием на документи по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”Непосредствена цел на програмата е подобряване на качеството на живот на хора:

 с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

 и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.

 Необходими документи:

  1. Заявление-декларация (Приложение 2) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител на посочения по-долу адрес.
  2. Уведомление за поверителност на лични данни.

 

Документите се подават от: 9:00 ч. до 12:00 ч. от 13:00 ч. до 15:00 ч. в стая 601 Община Червен бряг.

Срок за подаване на документи – постоянен.

 

26.02.2020 12:47

Съобщение – Забрана за паша 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, чл. 125 от Закона за горите, Община Червен бряг забранява пашата на селскостопански животни в горски територии - общинска и държавна собственост по населени места на територията на общината за 2020 година, на основание Заповед № РД-10-25/24.02.2020 г. на Кмета на Община Червен бряг.

 

06.03.2020 14:38

Публичен търг с тайно наддаване

О   Б   Я   В   А
 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 3.2, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.25, № 8.2 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

 

26.02.2020 12:45

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Старши специалист – инспекторат“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.02.2020 г., от 11,00 ч., в ст. 604 (заседателната зала), в сградата на  общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 . 

 

26.02.2020 12:35

Заповед за обявяване конкурс за длъжността „Началник отдел „Обществени поръчки, програми и проекти““

З А П О В Е Д
№ РД-09-103/20.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10, чл.10 а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

 

26.02.2020 12:42

Разрешение за строеж No 07/ 18.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 07/18.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в/у покрива на съществуваща едноетажна жилищна сграда и прилежащото пространство“, находяща се в УПИ VІ-6 в кв.57 по плана на с. Лепица, община Червен бряг, ул. „Двадесет и трета“ №30, при условията на чл.147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6, от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Мирослав Иванов и „М СОЛАР 08“ ЕООД.
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

26.02.2020 12:30

Разрешение за строеж № 08/18.02.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 08/18.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в/у покрива на съществуваща едноетажна жилищна сграда със сутерен и на прилежащия терен“, находяща се в УПИ VІІ-7 и УПИ VІІІ-7 в кв.57 по плана на с. Лепица, община Червен бряг, ул. „Двадесет и трета“ №28, при условията на чл.147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6, от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Мирослав Иванов и „М СОЛАР 08“ ЕООД.
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

26.02.2020 12:32

Годишен отчет за изпълнението на програми за енергийна ефективност 2019

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

 

26.02.2020 12:29