Обяви и съобщения

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

АНЕЛИЯ ЛЮБОВА ПЕТКОВА - съсобственик на УПИ X-376

ПЕТЯ ЛЮБОВА АТАНАСОВА - съсобственик на УПИ X-376

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Отдел „ КРВП “, Ви съобщава, че със Заповед №РД-11-39/ 01.03.2024 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на кв. 13а и кв.13 по регулационния план на с. Рупци, община Червен бряг.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-39/ 01.03.2024 год. на Кмета на Община Червен бряг

 

арх. Бойко БАЛТАКОВ

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

18.03.2024 12:01

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Девенци, ул. „Пирот“ № 4Б, представляващ поземлен имот ІІ-129 с площ 680 кв. м. в кв. 11 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, съгл. АОС № 3326/28.12.2023 г. ........

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Горник, ул. „Иван Вазов“ № 20 А, представляващ УПИ І-402 с площ 1370 кв. м. в кв. 72а по плана на селото, актуван с АОС № 3153/29.09.2023 г. ..........

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 16 кв. м, находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 80501.801.41.1, със застроена площ 93 кв. м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за търговия. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 80501.801.41 по КККР на гр. Червен бряг с административен адрес: гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис I“ № 18а, за срок от 5 /пет/ години. ........

11.03.2024 18:08

Обявление

    Списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ

    Заявление по чл 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

    Приложение №1

    Приложение №2

01.03.2024 12:28

Заповед за заличаване на адресна регистрация на лица, № РД–09-105/26.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл. 140а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и във връзка с Протокол от 22.02.2024г. на комисия, назначена с моя Заповед № РД-09-84/14.02.2024г.

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи адресната регистрация на лицата, както следва:

 

26.02.2024 14:35

Обява

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 11.10 с площ 10.30 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

22.02.2024 12:14

Обявление

    Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 105/19.02.2024 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен. ..........

 

22.02.2024 16:37

Свободни работни места

 

Заповед № РД-83/ 06.02.2024 год.

22.02.2024 16:44

Съобщение

    ЗАПОВЕД № РД–09-84/14.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, във връзка с Молба, вх. № 44-М-49/01.02.2024 г ................

15.02.2024 10:00