Обяви и конкурси

Годишен отчет за изпълнението на програми за енергийна ефективност 2019

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

 

26.02.2020 12:29

Разрешение за строеж No 05/ 05.02.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 05/05.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

“Едноетажен навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещения за обитаване“ с РЗП 243.70 м2 на основание Наредба №19/2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.7 ал.1, 2 и 3 в ПИ с идентификатор 37863.195.34 по КК и КР на гр. Койнаре, местността „Дола“, община Червен бряг,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Маноил Методиев.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:58

Разрешение за строеж No 06/ 05.02.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 06/05.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в/у покрива на съществуваща масивна постройка“ по чл.46, ал.1 от ЗУТ, находяща се в УПИ ХХV-122,122а,123,587 в кв.12 по плана на с. Сухаче, община Червен бряг, при условията на чл.147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ,

строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6, от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Димитър Илиев и ЕТ„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ-2016“.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:59

Проект на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 год.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година.

Февруари 04, 2020 г.

 

Уважаеми граждани, публикуваме Ви проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година, за обществено обсъждане

Вашите предложения и мнения може да изразите на еmail: [email protected], както и в деловодството „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл. Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1, в срок до 18.02.2020 г.

 

12.02.2020 11:56

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 год.

Проект на Стратегия за управление на Общинската собственост на Община Червен бряг за мандат 2019 – 2023 г.

Февруари 04, 2020 г.

Уважаеми граждани, публикуваме Ви проект на Стратегия за управление на Общинската собственост на Община Червен бряг за мандат 2019 -2023 г., за обществено обсъждане.

Вашите предложения и мнения може да изразите на еmail: [email protected], както и в деловодството в „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл. Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1, в срок до 18.02.2020 г

 

12.02.2020 11:58

Програма за енергийна ефективност 2020-2023.

Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност за постигане на Националната индикативна цел за 2020 за пестене на горива и енергии в размер на 716 ktoe или 7291 GWh. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2016 и представлява 20% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2012/27/ЕО .

 

12.02.2020 11:54

Разрешение за строеж № 04/29.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 04/29.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„НАВЕС-БАРБЕКЮ“ – сграда на допълващо застрояване по чл.46, ал.1 от ЗУТ при условията на чл.147, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП-45.00 м2, находящ се в УПИ ІХ-570, кв.91 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, 

строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Възложител: Борислав Антонов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:51

Разрешение за строеж № 03/27.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 03/27.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

“АВТОМИВКА И КАФЕ“ на основание чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и при условията на чл. 50, т. 2 за обект по т.1, б.“в“, чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП 76,32 м2 в имот с пл.№431 в УПИ ХІІ-431,432, кв.137 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.318 по КК и КР на гр. Червен бряг

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, б. “в“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

Възложител: Полин Микова 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:51