Обяви и конкурси

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 03/ 20.01.2021г. от Главния архитект на Общината

21.01.2021 12:26

Обявление

На основание чл. 135, ал. 7, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-3/21.01.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която нарежда да се изработи служебно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-„комплекс за обществено обслужване“ кв. 105 по плана на гр. Койнаре.

 

арх. Пламена Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-3 от 21.01.2021г.

21.01.2021 11:50

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 04/ 20.01.2021г. от Главния архитект на Общината

21.01.2021 12:28

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 05/ 21.01.2021г. от Главния архитект на Общината

21.01.2021 12:30

Съобщение

На 27.01.2021 година /сряда/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 27.01.2021 г.

Предл. от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 27.01.2021г.

Материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 27.01.2021 г.

22.01.2021 08:52

Обявление

На основание чл. 135, ал. 7, по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-5/21.01.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПР3) на град Червен бряг, като се обособи нов квартал 63а, заключен между осови линии, определени от о.т. 634, о.т. 635, о.т.633а, о.т.391, с граници съответстващи на ПИ 80501.805.336 по КККР, с УПИ І „за трафопост“; УПИ ІІ „за озеленяване“.

 

арх. Пламена Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-5 от 21.01.2021 г.

 

22.01.2021 08:58

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 18-22.01.2021 г.

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 януари  2021 г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 18 - 22.01.2021 г. - пълен текст

15.01.2021 20:29

Разрешение за строеж №01/ 12.01.2021г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №0112.01.2021г. от Главния архитект на общината за Обект...

 

Разрешение за строеж №01/ 12.01.2021г. - пълен текст

15.01.2021 09:46