Обяви и конкурси

Разрешение за строеж №02/ 13.01.2021г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №02/ 13.01.2021г. от Главния архитект на общината за Обект ...

 

Разрешение за строеж №02/ 13.01.2021г. - пълен текст

15.01.2021 09:48

Съобщение

На 21.01.2021 година  ще се проведе дистанционно,  чрез неприсъствено гласуване, заседание на Общински съвет Червен бряг, при следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Обсъждане предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение, пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

 

15.01.2021 20:13

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ сграда от 24,00 кв.м., предназначена за дизел-агрегатно и котелно помещение, находящо се в кв. 130, парц. III по плана на гр. Червен бряг за срок от 10 години.

 

Обява - пълен текст

15.01.2021 20:36

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин в бл. „Слънце“ със ЗП 127,3 кв.м., находящ се в кв. 9, парц. I плана на гр. Червен бряг.

 

Обява - пълен текст

15.01.2021 20:39

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м. предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП гарата, за срок от 5 /пет/ години

 

Обява - пълен текст

15.01.2021 20:40

Дистанционни заседания на постоянни комисии- месец януари 2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18  и 19  януари  2021 година ще се проведат дистанционни  заседания на  всички постоянни комисии 

 

Съобщение за заседания на пост. комисии - месец януари 2021 г. - пълен текст

 

14.01.2021 18:36

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 11-15.01.2021г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11-15 януари 2021 г

 

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 11-15.01.2021г. - пълен текст

08.01.2021 17:29

Заповед РД-11-99/ 23.12.2020г.

На вниманието на:

С. Т. Стефанов

Ул. „Стари кладенец“ №3

с. Садовец

Община Долни Дъбник

 

Заповед РД-11-99 - пълен текст

 

07.01.2021 15:28