Обяви и конкурси

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 11.8 с площ 9.60 кв.м. за търговия, находящ се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

 

22.03.2021 19:33

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв. м. предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП гарата, за срок от 5 /пет/ години.

22.03.2021 19:34

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март  2021 г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021г. - пълен текст

19.03.2021 17:28

Заповед РД-11-31/ 17.03.2021г.

Заповед № РД-11-31от 17.03.2021г. - пълен текст

Графична част

18.03.2021 16:27

Заповед № РД-11-33/18.03.2021г.

Със заповед № РД-11-33/18.03.2021г. се разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ ІІ-965,966; ІІІ-967; ІV-967;  V-846; VІ-864; VІІ-960; VІІІ-960; ІХ-958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІ-962; ХІІІ-962, кв. 149 по плана на гр. Койнаре с приложение:

Заповед РД-11-33 от 18.03.2021г. - пълен текст

18.03.2021 16:31

Съобщение

На 24.03.2021 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред: ...

 

Предлжения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

 

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

17.03.2021 16:44

Обявяване РС № 12 като непотърсено

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ВЕРКА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА

УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ № 1, С. ТЕЛИШ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

16.03.2021 09:05

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021г.

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 март  2021 г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021г. - пълен текст

13.03.2021 08:49