Обяви и конкурси

Покана за обществено обсъждане

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Червен бряг, кани местната общност- всички граждани, общински съветници, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Червен бряг на обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19 от Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, с цел рефинансиране на остатъчен дълг по кредити към Търговска банка Д и Фонд ФЛАГ ЕАД, за разплащане на финансови корекции към Управляващ Орган по Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ, Управляващ Орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ към МРРБ, и за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

 

Покана - пълен текст

21.04.2021 18:13

Съобщение

Изработен ПУП-ПЗ до собствениците на блок "ЖП", бул. Христо Ботев № 6, гр. Червен бряг

16.04.2021 16:13

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 19 - 23.04.2021г.

Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021г. - пълен текст

16.04.2021 16:19

Съобщение

На   19 и 20   април  2021  година  в  Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

Съобщение за заседания на пост. комисии - месец април 2021г. - пълен текст

 

15.04.2021 11:27

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-45/14.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява План-схема на елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на гр. Червен бряг, към действащ ПУП-ПРЗ, за трасе на подземно външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Преустройство на съществуваща складова база в цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за стълбища“

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-45 от 14.04.2021

Графична част план-схема

15.04.2021 11:40

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-44/14.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ І „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“ (съставен от ПИ-80501.801.2, 80501.801.3)  и УПИ VІ-2, кв. 14 по плана на гр. Червен бряг

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-44 от 14.04.2021

Графична част ПУП кв. 14

15.04.2021 11:43

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 12-16.04.2021г.

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 12-16.04.2021г. - пълен текст

12.04.2021 09:22

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-43/09.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), кв. 63а по плана на гр. Червен бряг.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект на Община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-09-95/26.02.2021г.

 

Графична част ПУП кв. 63, гр. Червен бряг

Заповед № РД 11-43/ 09.04.2021г.

12.04.2021 09:28