Обяви и конкурси

Разрешение за строеж № 04/29.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 04/29.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„НАВЕС-БАРБЕКЮ“ – сграда на допълващо застрояване по чл.46, ал.1 от ЗУТ при условията на чл.147, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП-45.00 м2, находящ се в УПИ ІХ-570, кв.91 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, 

строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Възложител: Борислав Антонов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:51

Разрешение за строеж № 03/27.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 03/27.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

“АВТОМИВКА И КАФЕ“ на основание чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и при условията на чл. 50, т. 2 за обект по т.1, б.“в“, чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с РЗП 76,32 м2 в имот с пл.№431 в УПИ ХІІ-431,432, кв.137 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.318 по КК и КР на гр. Червен бряг

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, б. “в“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

Възложител: Полин Микова 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:51

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.8, № 3.9, № 3.22, № 3.23, № 5.4, № 7.2, № 8.3, № 11.5 и № 11.10 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

         Дата на провеждане на търга – 05.02.2020 г.,  в стая 406 на Община Червен бряг, както следва:

№ по ред ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ/кв.м./ Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС Депозит за участие/лв. Дата/час
          05.02.2020 г.
1 Магазин № 2.4 15.40 154.00 308.00 9:45
2 Магазин № 3.8 14.70 147.00 294.00 10:00
3 Магазин № 3.9 14.70 147.00 294.00 10:15
4 Магазин № 3.22 9.00 90.00 180.00 10:30
5 Магазин № 3.23 9.00 90.00 180.00 10:45
6 Магазин № 5.4 14.85 148.50 297.00 11:00
7 Магазин № 7.2 21.85 218.50 437.00 11:15
8 Магазин № 8.3 16.30 163.00 362.00 11:30
9 Магазин № 11.5 9.20 92.00 184.00 11:45
10 Магазин № 11.10 10.30 103.00 206.00 12:00

 

         Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ – касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от посочената по-горе в таблицата.

         Депозит за участие – описан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

         Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.02.2020 г. в посочените по-горе часове, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

12.02.2020 11:49

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване

ОБЯВА

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците в деловодството на Община Червен бряг/ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 12.36 кв. м., предназначено за продажба на закуски, находящо се в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

         Дата на провеждане на търга – 05.02.2020 г. от 09:15 часа в стая 406 на Общината.

         Цена на тръжните документи – 25,00 лева /двадесет и пет/ без ДДС заплатени в Центъра за услуги и информация на гражданите, след представяне на приходна квитанция, документите се получават в стая 404 на Общината. 

          Начална тръжна месечна наемна цена – не по-ниска от 49.44  /четиридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ лева без ДДС.  

         Депозит за участие – 100,00 /сто/ лева, внесен в касата на Община Червен бряг-VІІІ етаж или по банкова сметка на Община Червен бряг BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

         Срок за подаване на заявления за участие – в Център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

    

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.02.2020 г. от 09:15 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. “Антим I“ № 1, тел. 0659/9 34 65

              

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

12.02.2020 11:50

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване.

 Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.8, № 3.9, № 3.22, № 3.23, № 5.4, № 7.2, № 8.3, № 11.5 и № 11.10 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

         Дата на провеждане на търга – 05.02.2020 г.,  в стая 406 на Община Червен бряг, както следва:

№ по ред ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ/кв.м./ Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС Депозит за участие/лв. Дата/час
          05.02.2020 г.
1 Магазин № 2.4 15.40 154.00 308.00 9:45
2 Магазин № 3.8 14.70 147.00 294.00 10:00
3 Магазин № 3.9 14.70 147.00 294.00 10:15
4 Магазин № 3.22 9.00 90.00 180.00 10:30
5 Магазин № 3.23 9.00 90.00 180.00 10:45
6 Магазин № 5.4 14.85 148.50 297.00 11:00
7 Магазин № 7.2 21.85 218.50 437.00 11:15
8 Магазин № 8.3 16.30 163.00 362.00 11:30
9 Магазин № 11.5 9.20 92.00 184.00 11:45
10 Магазин № 11.10 10.30 103.00 206.00 12:00

 

         Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ – касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от посочената по-горе в таблицата.

         Депозит за участие – описан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

         Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 04.02.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.02.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.02.2020 г. в посочените по-горе часове, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

12.02.2020 11:47

Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – АПИО“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 9,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1.

 

04.02.2020 15:02

Списък на допуснатите до конкурс за длъжност „Главен Юрисконсулт“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 11,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

04.02.2020 15:04

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – ФП и УЧР“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 10,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

04.02.2020 15:06