Обяви и конкурси

Обявление

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Червен бряг, съобщава на заинтересованите лица, че е разработен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за части от квартали 149 и 150 по плана на гр. Койнаре

 

Обявление публикувано в ДВ бр.29/ 09.04.2021г.

Изменение на ПУП - план за застрояване на кв. 149 и 150 по плана на гр. Койнаре

12.04.2021 09:42

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 05-09.04.2021г.

Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април  2021г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 05-09.04.2021г. - пълен текст

05.04.2021 14:14

Съобщение

Успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Червен бряг“ Договор за БФП 15/07/2/0/00660 финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подмярка:  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Като резултат от изпълнението на проекта е извършена реконструкция и рехабилитация на три пътя в община Червен бряг:

  • „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186-от Телиш до Граница общ.(Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец“;
  • „Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита/“;
  • „Рехабилитация Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила - V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0+000 до км 3+238.55“.

По проекта е постигната основната цел: Създаване и обновяване на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 5 337 989, 68 лв. без ДДС.

 

 

02.04.2021 08:55

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 март – 02 април 2021г.

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 март – 02 април  2021г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 29.03 - 02.04.2021г. - пълен текст

26.03.2021 15:02

Изплатени компенсации на транспортен превозвач за 2020 г.

 

Лого Община   

 

 

 

ОТЧЕТ  - 2020 г.

      Съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Превозвач: ЕТ „Спарк – 2001 Искра Стефанова”, ЕИК 110517552, представлявано от Искра Стефанова Стефанова.

Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз на пътници от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

І. Общ размер на изплатените от кмета на Общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива /чл. 71, т. 3 от Наредбата/:

1. Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвача:
1.1.Компенсации за безплатен превоз на ученици 14 476 лв.
1.2. Компенсации за безпл./нам. цени пътувания - всичко 159655,50 лв.

 

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на община Червен бряг

 

 

25.03.2021 12:21

Часът на Земята

На 27 март  отбелязваме „Часът на Земята“

https://www.pomorie.bg/new/wp-content/uploads/2021/03/unnamed-300x214.jpg„Часът на Земята“ е най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на планетата.

Тази пролет тя ще стане факт за 14-а поредна година в над 7000 града от 180 държави.

„Часът на Земята“ ще се проведе на 27 март 2021 г., събота, от 20.30 ч. до 21.30 ч., когато милиони хора по света ще изключат символично осветлението в домовете си за един час, отправяйки призив за устойчиво и отговорно бъдеще.

 Община Червен бряг подкрепя кампанията на международната природозащитна организация WWF за опазване на природата, която тази година е посветена на връзката между човека и животните.

 Фокусът тази година е върху опазването на биоразнообразието, което намалява с драстични темпове. Само за 50 години сме   изгубили 68% от популациите на диви животни. Затова „Часът на Земята“ в България ще обърне специално внимание на   грижата   за един емблематичен за нашите гори вид – кафявата мечка, чието оцеляване е изложено на сериозен риск през последните десет години.

Как WWF опазва мечките в България?

1. Ако няма гори, няма да има и мечки, затова опазването на местообитанията им от изсичане е от ключово значение. WWF работи за опазването на вековните гори от нерегламентирана човешка намеса.

2. Престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света, генерираща приходи от 280 млрд. долара годишно. Затова WWF прави всичко възможно закононарушения като незаконни сечи и бракониерство да бъдат установявани навреме, а виновните да получават адекватни санкции.

3. WWF започва работа с местните общности, за да търси решения за дългосрочно предотвратяване на конфликта между хората и мечките. Така и Спасителният мечешки отряд ще може да се отзовава бързо и адекватно в случай на необходимост.

Всеки може да се присъедини към инициативата и да помогне за опазването на този застрашен вид, като посети специалната страница на WWF wwf.bg/koleda и стане закрилник на мече.

 

Послания за планетата и мечките - видео

 

 

25.03.2021 12:29

Обява

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ ДВ бр. 95/08.12.2015 г. и Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка техническата изправност на ЗГТ на територията на Община Червен бряг ще се проведат технически прегледи на всички комбайни, колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета, съгласно посочения

 

Г Р А Ф И К:

 

01.04.2021 год.                                                                            02.04.2021 год.

 

гр. Червен бряг           10.00 ч.                                              с. Глава                      10.00 ч.

с. Реселец                   14.00 ч.                                              гр. Койнаре                13.00 ч.

с. Бресте                     15.30 ч.                                              с. Чомаковци              15.30 ч.

                                                                                              

                                                                                                                                 

07.04.2021 год.                                                                       08.04.2021 г.

 

с. Телиш                     09.30 ч.                                               с. Лепица                    10.00 ч.

с. Девенци                  13.00 ч.                                               с. Сухаче                    12.30 ч.

с. Рупци                      15.00 ч.                                              с. Горник                    15.00 ч.

 

                                              

           

09.04.2021 год.                                                                     

 

с. Ракита                     09.30 ч.

с. Радомирци              13.30 ч.                                                             

                                                                                  

Прегледите на земеделска и горска техника /ЗГТ/ за гр. Червен бряг ще се извършват в двора на ЗК „Изгрев”.

На преглед подлежат всички регистрирани машини, независимо от собствеността им.

 

Заплащането на таксите за преглед ще става по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Плевен. Банковата сметка е IBAN BG53STSA93003105652501,  BIC STSABGSF. Основание ТАКСИ ГТП. В деня на прегледа се представя платежното нареждане.

Тарифата за Верижен трактор – 10 лв., Колесен трактор – 15 лв., Самоходни пръскачки – 15 лв., Багери, Самоходни косачки – 18 лв., Самоходно шаси – 12 лв., Ремарке – 8 лв., Машини за почвообработка – 4 лв., Сеялки – 5 лв., Торачки, пръскачки и машини за поливане – 6 лв., Фуражоприбиращи машини – 7 лв.

 

За непредставяне на ГТП на притежателите ще се налагат административни наказания предвидени в ЗРКЗГТ.

 

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

22.03.2021 13:26

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 11.10 с площ 10.30 кв.м. за търговия, находящ се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

22.03.2021 19:29