Обяви и конкурси

Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре. 

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

01.06.2020 15:43

Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път ІІІ-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг) от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от квартали 41, 43 и 44 по плана на града, община Червен бряг, област Плевен“,  строеж от І (първа) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ /съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг/от ЗУТ и чл.2, ал.7, буква „ж“ от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

 

28.05.2020 10:13

Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Диагностично-консултативен център - I“ с РЗП 2647кв.м, в УПИ I, кв.71, ПИ 80501.805.393 по КККР на гр.Червен бряг; строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ за обект по буква „а“ от ЗУТ и чл.9, ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 14:34

Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда (читалище) със ЗП 392,60кв.м., РЗП 732,60кв.м. във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка със ЗП 34кв.м. между физкултурния салон и училището“, с. Чомаковци, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. Хр. Ботев № 46, кв. 73, УПИ І-359,  строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 , букви „б“ и „д“ от ЗУТ и чл.8 ал.2, т.3 и чл.9 ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

 

22.05.2020 14:35

Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Външно кабелно електрозахранване НН на РУ-Полиция, административна сграда – резервно захранване“ находяща се в УПИ V, кв.8, ПИ с идентификатор 80501.801.531 по КККР на гр.Червен бряг,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ, във връзка с чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЧЕР Разпределение България“ АД, гр. София.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

21.05.2020 09:11

Съобшение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТЪРГУВАЩИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР,

НАХОДЯЩ СЕ НА АВТОГАРА - ПАРКИНГ– ЧЕРВЕН БРЯГ

 

21.05.2020 11:36

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.9, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.22, № 3.23, № 7.2, № 8.2, № 8.3, № 11.5, № 11.8, № 11.10 за търговия, находящи се на Общински паза

 

О   Б   Я   В   А

 

            Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.4, № 3.9, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.22, № 3.23, № 7.2, № 8.2, № 8.3, № 11.5, № 11.8, № 11.10 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години               

 

Дата на провеждане на търга04.06.2020 г.,  в стая 406 на Община Червен бряг, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

ПОМЕЩЕНИЕ

ПЛОЩ/кв.м/

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие/лв.

Дата/час

 

 

 

 

 

04.06.2020 г.

18.06.2020 г./повторен търг

1

Магазин № 2.4

15.40

154.00

308.00

09:15

2

Магазин № 3.9

14.70

147.00

294.00

09:30

3

Магазин № 3.12

14.25

142.50

285.00

09:45

4

Магазин № 3.14

9.00

90.00

180.00

10:00

5

Магазин № 3.15

9.00

90.00

180.00

10:15

6

Магазин № 3.22

9.00

90.00

180.00

10:30

7

Магазин № 3.23

9.00

90.00

180.00

10:45

8

Магазин № 7.2

21.85

218.50

437.00

11:00

9

Магазин № 8.2

32.00

320.00

640.00

11:15

10

Магазин № 8.3

16.30

163.00

326.00

11:30

11

Магазин № 11.5

9.20

92.00

184.00

11:45

12

Магазин № 11.8

9.60

96.00

192.00

12:00

13

Магазин № 11.10

10.30

103.00

206.00

12:15

 

            Цена на тръжните документи25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ - касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от посочената по-горе в таблицата.

Краен срок за закупуване на документация за участие: не по-късно от 16:00  часа на 01.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 15.06.2020 г./

            Депозит за участиеописан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

            Срок за подаване на заявления за участиев център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.06.2020 г. в посочените по-горе часове, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

 

 

21.05.2020 15:30

Обява за публичен търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м, находяща се в кв. 79, парц. I по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години.

 

 

О   Б   Я   В   А

 

            Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м, находяща  се в кв. 79, парц. I по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години.

          

Дата на провеждане на търга04.06.2020 г. от 09:00 часа в стая 406 на Община Червен бряг.

            Цена на тръжните документи25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ - касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от 48,00 /четиридесет и осем/ лева без ДДС.

Краен срок за закупуване на документация за участие: не по-късно от 16:00  часа на 01.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 15.06.2020 г./

            Депозит за участие в размер на 96,00 /деветдесет и шест/ лева, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

            Срок за подаване на заявления за участиев център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.06.2020 г. от 09:00 часа, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

                                     

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

 

.

 

21.05.2020 15:35