Обяви и конкурси

Съобщение

На   17 и 18 януари   2022  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец януари 2022 г.

Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч.бряг - месец януари 2022 г.

12.01.2022 08:09

О Б Я В Л Е Н И E за подбор на потребители

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –  ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. «Яне Сандански» №61

тел,Факс : 0878508596; E-майл: [email protected];

 

О Б Я В Л Е Н И E

за подбор на потребители

 

Във връзка с изпълнението на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0003-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД, уведомява жители на Община Червен бряг, че набира желаещи да ползват услугите на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място. Предоставянето на здравни и социални услуги  ще бъде изцяло на терен, в домовете на потребителите. Услугите  ще включват различни дейности за преодоляване на ограниченията в самостоятелния начин на живот, с които се сблъсква конкретния потребител, както и превенция на рисковете.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящия проект, съфинансиран от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 • Хора с  увреждания (в т.ч. с физически , сензорни, множествени увреждания, умствена изостаналост и психически заболявания) на територията на Община Червен бряг
 • Хора над 65 г. в  невъзможност за самообслужване в т.ч.  самотно живеещи възрастни хора на територията на Община Червен бряг;
 • Възрастни хора в риск на територията на Община Червен бряг.

.

Продължителността  на предоставяне на социалните и здравни услуги е в срок не по-късно от 26.05.2022 г.

Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – м. февруари 2022 г.

 

При кандидатстване желаещите да ползват мобилни здравно-социални услуги в домашна среда,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност на лицето и законният му представител, ако има такъв (за справка);
 3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи;
 4. Копие от документ с данни за личния лекар на кандидата (имена на личен лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост);
 5. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)

 

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 17.01.2022 г.

Всички кандидат-потребители подали заявления при първоначалният прием ще вземат участие при подбора на потребителите, които ще започнат да получават услуги в домашна среда от месец февруари 2022 г. Всички останали кандидат-потребители, ще бъдат включени в списък на резервните кандидати, и при възможност, ще бъдат включвани в проекта.

 

Краен срок за подаване на заявленията за първоначален подбор на потребители –17.01.2022 г.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:

в сградата на „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61/ ет. II, каб. 20/

 

За повече информация: „Медицински център – Червен бряг“ЕООД 

ул. „Яне Сандански” № 61 /ет. II, каб. 20/

 

 

 

30.12.2021 11:32

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност  „Домашен санитар“

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –  ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

5980, гр. Червенбряг, обл. Плевен, ул. «Яне Сандански» №61

тел,Факс : 0878508596; E-майл:[email protected];

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност

 „Домашен санитар“

 

Във връзка с изпълнението на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0003-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране на всички кандидати ще се извършва при условията на недопускане на дискриминация основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Домашен санитар“ се сключва срочен трудов договор/ договор за услуга, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда.

Всички одобрени кандидати трябва да започнат работа, както следва:

На длъжност „Домашен санитар” ще се назначат лица на трудов договор/ договор за услуга  за срок до 26.05.2022 г., съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по проекта. Общата продължителност на заетостта се определя в зависимост от броя на обслужваните лица, като времето за предоставяне на услугата на един потребител е 2 часа на ден.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) / Договор за услуга  съгласно разпоредбите на ЗЗД.

Възнаграждението по трудовия договор/ договора за услуга се осигурява по проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“ съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Домашен санитар”, следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да имат навършени 18 години;

2. Да не са поставени под запрещение;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

5. Да имат мотивация и нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;

6. Опит в предоставянето на социални услуги е предимство, т.е. при оценяването и подбора на кандидатите за длъжността „Домашен санитар”, при наличие на такъв опит ще се присъждат по-висок брой точки;

7. Не се изисква определена степен на завършено образование, но представянето на документ за завършено образование /при наличие на такъв/ е предимство, т.е. при оценяването и подбора на кандидатите за длъжността „Домашен санитар”, за по-висока степен на завършеното образование ще се присъждат  по-висок брой точки.

ВАЖНО!!!

Всички кандидати за заемане на длъжности по проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда”, които са безработни лица в трудоспособна възраст и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, ще бъдат наемани с предимство.

 1. Заявление /Приложение 1.1/
 2.  Документ за самоличност – за справка
 3.  Декларация /Приложение 2/
 4.  Декларация /Приложение 5/
 5.  Автобиография
 6.  Документ за завършено образование – копие /при наличие на такъв/
 7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 8. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата и/или данни за трудов стаж, посочени в автобиографията, на длъжност, свързана с предоставяне на социални услуги.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

КАНДИДАТСТВАНЕ:

в сградата на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61/ ет. II, каб. 20/

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 17.01.2022 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61  / ет. II, каб. 20/ до 17.01.2022 г. ;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Управителя на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува  на таблото с обявите в сградата на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъде поставен на таблото с обявите в сградата на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД  до 21.01.2022 г.

Интервюто/събеседване ще се проведе от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията ще имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности. Водещи при определянето на служителите, които ще предоставят почасовите услуги, ще бъдат нуждите на потребителите и „Списък на кандидат-потребители в низходящ ред  по населени места според крайната оценка на потребностите им от почасови услуги” предоставен от експертите, извършили индивидуалната оценката потребностите на кандидат потребителите.

 

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД на 28.01.2022 г.

 

За повече информация: „Медицински център - Червен бряг“ ЕООД 

ул. „Яне Сандански” № 61

 

30.12.2021 11:35

Съобщение за обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

            На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Червен бряг съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Червен бряг в обхвата на ПИ 80501.807.82 и ПИ 80501.807.83.

            Общественото обсъждане ще се проведе на 05.01.2021г. от 14.00 часа в Ритуална зала в гр. Червен бряг.

            Проектът е на разположение на заинтересованите лица в стая 204, етаж II-ри в сградата на Общинска администрация - Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на интернет адрес: www.chervenbryag.bg.

            Всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото, в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ гр. Червен бряг, се приемат писмени становища, препоръки и мнения по проекта.

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

21.12.2021 12:04

Съобщение

До

Жителите на Община

Червен бряг

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Уважаеми жители на населените места на територията на община Червен бряг, уведомяваме Ви, че по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници, Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит няма да работи в дните 24.12.2021г.; 27.12.2021 г.; 28.12.2021 г. и 03.01.2022 г.

Във връзка, с което услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъците на територията на община Червен бряг НЯМА да бъдат извършвани в дните 24.12.2021 г.; 27.12.2021 г.; 28.12.2021 г. и 03.01.2022 г.

 

С уважение,

 

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг

21.12.2021 14:37

Обява

        О   Б   Я   В   А

       Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез представяне на заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко-продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 80501.101.39, с площ 1966 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, находящ се в местност „Жабек“ по КККР на гр. Червен бряг.

 

Дата, час и място на провеждане на търга 06.01.2022 г. от 10:00 часа, в стая 406, 4 етаж на общинска администрация гр. Червен бряг.

Цена на тръжните документи50,00/петдесет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на общината в Център  за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/.

Краен срок за закупуване на документация за участие: до 16:00 часа на 04.01.2022 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 11.01.2022 г./.

Начална тръжна продажна цена: не по - ниска от 10 400,00/десет хиляди и четиристотин/  лева без ДДС.

Депозит за участие  в размер на 10% от началната тръжна продажна цена, внесен по банкова сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД –ФЦ Плевен, до 16:00 часа на 05.01.2022 г./При повторен търг до 16:00 часа на 12.01.2022 г./.

Срок за подаване на заявление за участие - до 16:00 часа на 05.01.2022 г. в информационния център за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/./При повторен търг до 16:00 часа на 12.01.2022 г./.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 13.01.2022 г. от 10:00 часа в стая 406 на общинска администрация, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно чл.69 от НРПУРОИ.

 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

 

21.12.2021 14:45

Обявление за подбор на потребители

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Яне Сандански” № 61

Тел,Факс : 0659/ 9 27 66; е - майл : [email protected]   

   

О Б Я В Л Е Н И E

за подбор на потребители

Във връзка с изпълнението на проект: „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0004-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, „МБАЛ - Червен бряг“ ЕООД, уведомява жители на Общината, че набира желаещи да ползват услугите на Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес,        съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

 1. Деца и хора с увреждания;
 2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване.

При кандидатстване желаещите да ползват услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Копие от документ за самоличност на лицето и законният му представител, ако има такъв;
 3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие), Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи;
 4. Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата (при невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторния картон, копие на здравната книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на лични лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост);
 5. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец).                                                                                                                                                                               

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 31.01.2022 г.

Всички кандидат-потребители подали заявления при първоначалният прием ще вземат участие при подбора на потребителите, които ще започнат да получават услуги в домашна среда от месец февруари 2022 г.  Всички останали кандидат-потребители, ще бъдат включени в списък на резервните кандидати, и при възможност, ще бъдат включвани в проекта.

Краен срок за подаване на заявленията за първоначален подбор на потребители – 31.01.2022 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат: в сградата на „МБАЛ - Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, етаж 1-ви , стая №5 (срещу аптеката на МБАЛ -  Червен бряг) .

 

15.12.2021 09:36

Съобщение

На вниманието на: 

 С. Г. ДобреваА

с. Иваново, обл. Русе

 

М. Г. Иванова

гр. София

 

С. Г. Станчева

гр. Левски

 

И. Г. Петров

гр. Левски

 

Д. Г. Станчев

гр. Левски

 

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомява, като заинтересовано лице, че със Заповед № РД-11-145/17.11.2021 год. е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І-131, УПИ ІІ-132 и УПИ ІІІ-134, кв. 10 по плана на гр. Червен бряг – V-ти квартал.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен.

15.12.2021 09:05