Обяви и конкурси

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 70.60 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. „П. Волов“, кв.76, предназначено за спортни и развлекателни дейности за срок от 5 /пет/ години. ....

18.06.2021 09:44

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с площ 74,50 кв.м., находяща се в кв. 76, ул. „П. Волов“ гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години. ...

18.06.2021 09:48

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с площ 9.5 кв.м., за поставяне на съоръжения, предназначени за продажба на хранителни стоки, находящи се в гр. Червен бряг, ул. В. Априлов“ за срок от 5 /пет/ години. .... 

18.06.2021 09:50

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.14 с площ 9.00 кв.м., находящ се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години. ...

18.06.2021 09:51

Съобщение

На   21 и 22   юни  2021  година  в  Заседателната зала на VІ етаж в сградата на Община Червен бряг ,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг - пълен текст на съобщението

 

18.06.2021 13:39

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-61/15.06.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ IV-206 и УПИ V-205, кв. 69 по плана на с. Рупци.

 

Заповед РД-11-61 от 15.06.2021г.

17.06.2021 11:28

Обява

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, конкретизирана по имоти за землищата на територията на общината, за срок 5 стопански години, считано от стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение 1.

 

Обява - пълен текст

Приложение 1

17.06.2021 15:58

Обявление

На вниманието на:

Д. Ц. Костова

ул. „Б. Петров“ № 11

гр. Койнаре

 

Обявление - пълен текст

17.06.2021 16:05