Общински съвет

Документи (НАРЕДБИ, проекто нормативен документ, обявления, справки, други)

 • Тип
 • Наименование
 • Проекто-нормативен документ
 • Справка по Чл. 26, Ал. 5 от ЗНА

  В СРОКА ОПОВЕСТЕН С УВЕДОМЛЕНИЕТО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   НЯМА ДАННИ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТНОСНО Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Червен бряг (приета с решение № 598/25.05.2017г., изм.реш.№ 106/29.04.2020г.).

   

 • Проекто-нормативен документ
 • Проект за изменение  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,

  неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  мандат 2023 – 2027 година /публикувано на 19.04.2024 година/. 

  На основание чл.26  от Закона за нормативните актове  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг- Общински съвет ,  всички  граждани и юридически  лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта  в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:   [email protected]

 • Проекто-нормативен документ
 • Проект за изменение

  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /публикувано на 04.04.2024 година/. 

  На основание чл.26  от Закона за нормативните актове  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг- Общински съвет ,  всички  граждани и юридически  лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта  в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:   [email protected]