Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Други
 • Решение № 133/24.03.2022 год. 

  Решение № 133/24.03.2022  год.  постановено по Административно дело  № 62/2022 г., по описа  на Административен съд – Плевен относно  отмяна  членове от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите  комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 • Правилник
 • Правилник за организацията и дейността на Oбщински съвет

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му е общинската администрация, (Приет с решение № 39/30.12.2019 г., изм. реш.№ 248/27.11.2020 г. на Общински съвет Червен бряг; отменени чл.13, ал.5 изр.2; чл.14; чл.43, ал.3; чл.50, ал.2 и чл.116, ал.2  с реш. 133/24.03.2022 г. по адм. дело  № 62/2022 г.на Адм. съд-Плевен)

 • Проекто-нормативен документ
 • План сметка за приходите и разходите от такса  за битови отпадъци

  Поект - План сметка за приходите и разходите от такса  за битови отпадъци на Община Червен бряг, съгласно чл.66  от ЗМДТ за 2023 година

  (Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Червен бряг чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на план сметката на e-mail адрес: [email protected] или в ЦАО на Община Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, или на e-mail: [email protected]  - (пуликувано на 18.11.2022г.)

   

      Съобщение

   

      Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА