Новини

Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г.

„Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път ІІІ-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг) от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от квартали 41, 43 и 44 по плана на града, община Червен бряг, област Плевен“

Пълна информация
Обяви за провеждане на търгове, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

Пасища, мери и ливади

Пълна информация
Покана на втората по ред Кръгла маса

Посветена на пътната безопасност – част от разработване на Наръчник по безопасно шофиране в рамките на проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата.

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

На 26.05.2020 г. в V кв.

Пълна информация
Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Пълна информация
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Обръщение на д-р Цветан Костадинов - кмет на Община Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г.

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Диагностично-консултативен център - I“ с РЗП 2647кв.м, в УПИ I, кв.71, ПИ 80501.805.393 по КККР на гр.Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г.

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда (читалище) със ЗП 392,60кв.м., РЗП 732,60кв.м. във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка със ЗП 34кв.м. между физкултурния салон и училището“

Пълна информация