Новини

Разрешение за строеж № 26/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ с обща РЗП 250.50 м2, находящ се в УПИ ІХ-321, кв. 66 по плана на с. Реселец, община Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 27/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

„Кафе-аперитив, автодиагностичен пункт и автомивка“ със ЗП 240,63кв.м., находящ се в УПИ ІV-805.440, кв. 57 по плана на гр. Червен бряг

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоснабдяване на 04 май 2020 г.

с. Горник

Пълна информация
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Информационна брошура

Пълна информация
Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Влиза в сила от днес, 4 май, с изключение на т. 1 (вж. прикачения файл), която влиза в сила от 06.05.2020 г.

Пълна информация
Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Планини и природни паркове ще може да се посещават при конкретно регламентирана от кметовете и областните управители организация

Пълна информация
Разрешение за строеж № 25/29.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуващи сгради в цех за производство на солни продукти“ с РЗП на преустройваните помещения 346 кв.м. в УПИ ХІІ-489, кв. 33 по плана на с. Телиш, общ. Червен бряг“

Пълна информация
Заповед № РД-11-18/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

Изработва проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІІ-896, УПИ ХІV-179, УПИ ХV-180, УПИ ХVІ-180, УПИ ХVІІ-180, УПИ ХVІІІ-180 в кв. 15 на с. Радомирци

Пълна информация