Новини

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 година

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 година

Пълна информация
Разрешение за строеж № 23/14.04.2020 год.

УПИ ХІV-103, в кв.20 по плана на с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Двадесет и първа“ №6

Пълна информация
Разрешение за строеж № 24/14.04.2020 год.

УПИ І-566, в кв.20 по плана на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Георги Дамянов“ №6

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг - 5 кв.

На 16.04.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

Пълна информация
Съобщение на Общински съвет Червен бряг за дистанционно провеждане на постоянните комисии на 21 април 2020 г.

Заседания на всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг - материали за разглеждане

Пълна информация
Ден на българската Конституция и професионален празник на юристите

По този повод кметът д-р Цветан Костадинов отправи поздрав към магистратите

Пълна информация
Покана за обществено обсъждане

Инвестиционен проект" Укрепване на свлачище PVN 37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, C3 край и на PVN 37.80501.01.02, кв.Бунжжовица, централна част"

Пълна информация
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър

Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“

Пълна информация