Новини

Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за с. Чомаковци

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа

За гр.Червен бряг, с.Сухаче, с.Бресте, с.Горник и с. Лепица от 11,05, - 15.05.2020 г.

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за с. Горник

На 07 април 2020 г.

Пълна информация
Нарушено водоснабдяване на 05 май 2020 г. ще има в с. Глава

Извършване на аварийно-ремонтни дейности

Пълна информация
Разрешение за строеж № 26/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ с обща РЗП 250.50 м2, находящ се в УПИ ІХ-321, кв. 66 по плана на с. Реселец, община Червен бряг

Пълна информация
Разрешение за строеж № 27/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

„Кафе-аперитив, автодиагностичен пункт и автомивка“ със ЗП 240,63кв.м., находящ се в УПИ ІV-805.440, кв. 57 по плана на гр. Червен бряг

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоснабдяване на 04 май 2020 г.

с. Горник

Пълна информация
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Информационна брошура

Пълна информация