Обявление за подбор на служители на длъжност „Сътрудник социални дейности”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Сътрудник социални дейности”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и във връзка с подбор на кандидати за длъжност „Сътрудник социални дейности” на база квалификация и опит.

Лицата на длъжност „Сътрудник социални дейности“ ще бъдат ангажирани със следните дейности:

 Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

 Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;

 Провеждане на разяснително-информационна дейност;

 Посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент;

 Извършване на мониторинг на услугите асистентска подкрепа и лична помощ;

 Посещения на място в домовете на потребителите.

 С цел да се осигури подкрепа на общността на територията на община Червен бряг за реализирането на интегрирано- устойчиво развитие, като инструмент за децентрализирано развитие и насърчаване на местната общност за повишаване на капацитета й за планиране, ще бъде извършено проучване и анализ на потребностите от услуги за населението, живеещо на територията на Община Червен бряг.

На длъжност „Сътрудник социални дейности” ще бъдат назначени 2 /две/лица.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Съгласно графика за изпълнение на проекта, договорът ще бъде сключен и изпълнението на дейностите ще стартира веднага, след провеждане на подбор по документи и провеждане на интервю.

Възнаграждението на служителите на длъжност „Сътрудник социални дейности” се изплаща по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Сътрудник социални дейности”, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

- Образование: Средно образование. С предимство са лица завършващи и/или завършили висше образование специалност: “Социални дейности“ и/или „Социална педагогика“

- Стаж: Препоръка и/или сертификат от участие в проект със социална насоченост

- Мотивация за работа в социалната сфера;

- Комуникативност и мобилност.

- Умения за работа с хора от уязвими групи;

- познаване и съпричастност към проблемите им;

- Необходими лични качества и умения:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

- Знания за нуждите на лицата от уязвими групи;

- Познаване на законодателството, свързано със социалната работа с лица от уязвими групи;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Умения за работа в екип.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление /по образец/;

2. Автобиография /CV/;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;

5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка;

6. Документ за самоличност /за справка/.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

• в сградата на общинска администрация гр. Червен бряг, ул. „Антим I” № 1, ет. 1, стаята на Директор дирекция АПИО;

• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Червен бряг -

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 13.03.2023 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на общинска администрация: гр. Червен бряг, ул. „Антим I” № 1, ет. 1, стаята на Директор дирекция АПИО, всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.

ПОДБОРЪТ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1. Подбор по документи;

2. Интервю.

За повече информация: г-жа Поля Кръстева – директор на дирекция АПИО, телефон за връзка: 0884332882