Провеждане на среща за обсъждане транспортната схема на община Червен бряг

ДО

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО

УРАВИТЕЛЯ НА „СПАРК 2012“ ЕООД

ГР. ЛУКОВИТ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА  ПО ТРАНСПОРТ,

 ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ  И  ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Провеждане на среща за обсъждане  транспортната схема на община Червен бряг

 

Във връзка с решение на Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 13.10.2022 г., каня  работодателите от община Червен бряг,  членовете на  Комисията  по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и  граждански права,  членовете на Комисията по финансово стопанска политика и бюджет и управителя на „СПАРК 2012“ ЕООД  на среща за обсъждане  транспортната схема на община Червен бряг  на 22.11.2022 г. /вторник/ от 16.00 часа в в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг.

           

ПЕТЬО КОСТОВ  /П/

Председател на Общински съвет- Червен бряг