Проект “Водородна община – Червен бряг“ е одобрен за финансиране от Европейския механизъм за градско развитие(EUCF)

 

Проект “Водородна община – Червен бряг“ е одобрен за финансиране от Европейския механизъм за градско развитие(EUCF)

Проектът “Водородна община – Червен бряг“ получи одобрение за финансиране в рамките на третата покана от Европейския механизъм за градско развитие(EUCF). Проектът представлява изготвяне на инвестиционна концепция за изграждане на водородно стопанство с капацитет от 2 MW и производство на над 142 тона зелен водород годишно за енергийните нужди на общината, интегриране на водород към отоплителните системи на до 10 общински сгради и изграждане на фотоволтаична електрическа централа с капацитет от минимум 20 MW. Община Червен бряг ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 хил. евро.

Успешното представяне на Община Червен бряг в рамките на инициативата за Европейско градско развитие еднозначно показва повишаване на административния капацитет в подготовката на проекти с директно финансиране от ЕС и потвърждава волята на общината за преход към зелена енергия.

В края на миналата година проект за производство на зелен водород с капацитет 2MW и соларен парк от минимум 5MW стана част от Инвестиционната карта на Европейския алианс за чист водород към Европейската комисия. Община Червен бряг е партньор по проекта.

Одобрението на проекта от Рамковата програма за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, инструментът „Град на ЕС“ (EUCF) показва неговата икономическа жизнеспособност и потвърждава потенциала му за зелен растеж на местната икономика и реален принос към общоевропейските усилия за декарбонизация. Подобна инициатива ще привлече и нови инвеститори в региона, които желаят да изградят своето производство с нисък въглероден отпечатък. Така този проект ще постави основите на последващи стъпки за надграждане на производството на зелен водород и привличане на нови инвестиции във ВЕИ. С това община Червен бряг ще затвърди своя имидж на пионер в изграждането на водородната икономика в България.