С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 Г. СА ИЗТЕКЛИ НА 01.11.2021 Г.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ НА ВСЯКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ЛИХВА.

 

/П/

С УВАЖЕНИЕ,

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг