Заповеди ТСУ - 2021г.

Заповед № РД-11-159 от 15.12.2021 за допускане на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-159/15.12.2021г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХХVІІІ-793, кв. 55 по плана на гр. Койнаре.

 

 

Заповед № РД-11-160 от 15.12.2021 за допускане на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-160/15.12.2021г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на с. Радомирци, общ. Червен бряг в обхвата на УПИ І-888, ІІ-887 и ІІІ-886, кв. 15А.

 

 

Заповед № РД-11-155/08.12.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-155/08.12.2021г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ХVІ-291 и УПИ ХХІ-291, кв. 6  по плана на с. Лепица.

 

 

Заповед № РД-11-154/08.12.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-154/08.12.2021г. е одобрено изменение на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІX-510.787 (ПИ 80501.510.787), УПИ Х-510.756 (ПИ 80501.510.756), УПИ ХІ-510.757 (ПИ 80501.510.757), УПИ ХХV-510.758 (ПИ 80501.510.758) и УПИ ХLV-510.786 (ПИ 80501.510.786) по действащия ЗРП на „БЕТА“ АД, гр. Червен бряг.

 

 

Заповед № РД-11-153/08.12.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-153/08.12.2021г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ ІІ-1388 и ХХV-1388, кв.61 по плана на гр. Койнаре.

 

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-148/06.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-148/06.12.2021г. е одобрена План-схема на елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на гр. Червен бряг, към действащ ПУП-ПРЗ, за трасе на подземен кабел НН от ТНН на ТП-35 до блок „Витоша".

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-129/27.10.2021г.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-129/27.10.2021г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ VІ-151, VІІ-151, V-150 и VІІІ-152, кв. 9 по плана на гр. Червен бряг – V-ти квартал.

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-125 /27.10.2021г.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-125/27.10.2021г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ І, ІV, V и VІ, кв.8А по плана на с. Телиш.

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-115/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-115/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-43 „За складови дейности“, кв. 105 на гр. Койнаре.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-117/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-117/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХVІІІ-1438 и УПИ ІІІ-1424, кв. 75 по плана на гр. Койнаре. 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-116/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-116/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХІІІ-278 и УПИ ХІV-279, кв. 4 по плана на с. Девенци.

 Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-114/07.10.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-114/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІ-2479, кв. 172 по регулационния план на гр. Червен бряг, съставляващ ПИ 80501.806.396 по кадастралната карта.

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-133/08.11.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-133/08.11.2021г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), План за улична регулация (ПУР) и Работен устройствен план (РУП) в обхвата на ПИ 80501.801.241 (УПИ Х-218), 80501.801.242 (УПИ ХІ-217), 80501.801.243 (УПИ ХІІ-246), 80501.801.244 (УПИ ХІІІ-215), 80501.801.245 (УПИ ХІV-214), 80501.801.246 (УПИ ХV-213), 80501.801.247 (УПИ ХVІ-211)  в квартал 127 по действащия ПРЗ на гр. Червен бряг.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг