Заповеди ТСУ

 

Заповед № РД-11-115/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-115/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-43 „За складови дейности“, кв. 105 на гр. Койнаре.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-117/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-117/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХVІІІ-1438 и УПИ ІІІ-1424, кв. 75 по плана на гр. Койнаре. 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-116/07.10.2021г.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-116/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХІІІ-278 и УПИ ХІV-279, кв. 4 по плана на с. Девенци.

 Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-114/07.10.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-114/07.10.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІ-2479, кв. 172 по регулационния план на гр. Червен бряг, съставляващ ПИ 80501.806.396 по кадастралната карта.

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг