Обявление

На вниманието на:

Косто В. Николов

 

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № № РД-11-54/ 20.05.2021 год. на Кмета на Община Червен бряг е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ ...

 

Обявление К. В. Николов - пълен текст

 

11.06.2021 08:56