Съобщение за инвестиционно предложение от " Вико-Слав инженеринг" ЕООД

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Червен бряг уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности по рециклиране на пластмасови отпадъци в ПИ №№80501.807.151 и 80501.807.156, землище на гр. Червен бряг“ с възложител: Михайл Йотов - Управител на „Вико-Слав Инжинеринг“ЕООД, с адрес: гр. Луковит, ул. „Златна Панега“№27.