Преброяване 2021

 

                                         

Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през септември и октомври 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

При предстоящото преброяване за община Червен бряг ще бъдат ангажирани 91 преброители и 24 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

С одобрените кандидати ще се сключва граждански договор. Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. 

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Автобиография по образец

3. Копие от диплома за завършено образование

4. Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи) 

5. Документ, удостоверяващ IBAN.

6. Съгласие за обработване на лични данни по образец

Документите се подават в ЦУИГ – община   Червен бряг, ул. "Антим І" 1 в срок до 25 май – 10 юни  2020 г.