Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-48/23.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХІ-966 и УПИ ХІІ-966, кв. 61 по плана на с. Ракита, при което двата имота се обединяват в нов УПИ ХVІІІ-966.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-48 от 23.04.2021

 

26.04.2021 10:05