Покана за обществено обсъждане

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Червен бряг, кани местната общност- всички граждани, общински съветници, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Червен бряг на обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19 от Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, с цел рефинансиране на остатъчен дълг по кредити към Търговска банка Д и Фонд ФЛАГ ЕАД, за разплащане на финансови корекции към Управляващ Орган по Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ, Управляващ Орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ към МРРБ, и за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

 

Покана - пълен текст