Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Червен бряг за сферата на дейност

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

 

Формат

1

Описание на правомощията на Кмета на Община  Червен бряг  и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Община Червен бряг, Общинска администрация – структура и функции

https://www.chervenbryag.bg/bg/1579854237.html

 

https://www.chervenbryag.bg/bg/struktura

 

html

 

html, pdf

2

Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

https://www.chervenbryag.bg/bg/normativni-aktove

pdf

3

Общински съвет Червен бряг – функции, правомощия, постоянни и временни комисии, заседания, решения, нормативни актове, стратегии, програми, отчети и др.

https://www.chervenbryag.bg/bg/obshchinski-svet

 

html, pdf

4

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Червен бряг

https://www.chervenbryag.bg/bg/1617344192.html

html

5

Наименованието,  адреса,   адреса  на  електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

https://www.chervenbryag.bg/bg/kontakti

html

6

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

https://www.chervenbryag.bg/bg/1585855643.html

pdf

7

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

https://www.chervenbryag.bg/bg/planove-i-strategii-za-razvitie-na-obshchinata

html, pdf

8

Информация   за   бюджета   и   финансовите   отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

https://www.chervenbryag.bg/bg/1613125452.html

html, pdf,

Mp4

9

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha

html, pdf

10

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно -доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

https://www.chervenbryag.bg/bg/obshchinski-svet?type=docs

pdf

11

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2008-06-19-08-52-44/

 

pdf

12

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580977179.html

 

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580977179.html

html, pdf

 

html, pdf

13

Обявления за конкурси за държавни служители

https://www.chervenbryag.bg/bg/1592813313.html

Html, pdf

14

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

https://www.chervenbryag.bg/bg/publichni-registri

 

https://www.chervenbryag.bg/bg/1597913428.html

Html, pdf

 

Html, pdf

15

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗДОИ

http://chervenbryag.bg/bg2/достъп-до-информация/

html

16

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета

http://chervenbryag.bg/bg2/достъп-до-информация/

html

17

Друга информация, определена със закон

http://chervenbryag.bg/

html

18

Административни услуги

https://www.chervenbryag.bg/bg/uslugi-na-obshchina-cherven-bryag

Html, pdf

19

Регистър на нестопански организации на територията на Общината

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580976880.html

html

20

Регистър на категоризирани търговски обекти и места за настаняване

  https://www.chervenbryag.bg/bg/1580976880.html

html, xlsx

21

Регистър на разрешения за строеж

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580976880.html 

html, xlsx

22

Уведомления за инвестиционни предложения

https://www.chervenbryag.bg/bg/obyavi-i-konkursi

html

23

Обявления по ЗУТ

http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2008-06-19-08-52-44/

html

24

Регистър на проектите

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha

html, pdf

25

Екология-програми, обявления, заявления

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580374473.html

html, pdf

26

Общинска транспортна схема на община Червен бряг

https://www.chervenbryag.bg/bg/transport

html

27

Младежки дейности. Спортни дейности и спортна база

https://www.chervenbryag.bg/bg/1580374353.html

html

28

Международно сътрудничество и евроинтеграция

https://chervenbryag.bg/bg2/2017/11/17/регистър-на-проектите/

html

29

Публични регистри

https://www.chervenbryag.bg/bg/publichni-registri

html, pdf