Съобщение

 

Община Червен бряг  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001014 „Карлуково“.

 

Съобщение - пълен текст

 

BG0001014 "Карлуково"