Обява за стартиране на приема на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

Община Червен бряг в качеството си на доставчик на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А,

че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за работа по нея. За Община Червен бряг са определени 88 потребителя обслужвани от 30 асистенти.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 • Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (при наличие на такива документи)
 • Други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не се заплаща потребителска такса.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя от наети на трудово правоотношение 30 асистенти на пълен работен ден, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Всеки асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление от кандидата (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове;

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа се приемат в Общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, в Центъра за услуги и информация на граждани, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа., както и във всички кметства на територията на Община Червен бряг.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Червен бряг на адрес: www.chervenbryag.bg;

Отделно от социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по други проекти и механизъм „Лична помощ”, Община Червен бряг предоставя интегрирани здравни и социални услуги на над 400 потребители – възрастни хора, лица с увреждания и хора в нужда от общината.