Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-99/23.12.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІХ-419, ІХ-417,418 и ХІ-420, кв. 24 по плана на с. Телиш.

 

Арх. Бойко Балтаков

за Главен архитект община Червен бряг,

съгласно Заповед №РД-09-631/09.12.2020

 

Заповед РД-11-99 от 23.12.2020 г. - пълен текст

 

23.12.2020 11:55