ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ гр. ЧЕРВЕН БРЯГ“

 

ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ гр. ЧЕРВЕН БРЯГ“

 

 

Уважаеми съграждани,

Имам удоволствието да Ви поканя на официалната първа копка по проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. Събитието ще се състои на 18.09.2020 г.(петък) от 15.00 часа на територията нa Депо за битови отпадъци (сметище) поземлен имот с идентификатор 80501.158.2, местност „Долна Биволица“.

Целта на проекта е да се извърши техническа и биологична рекултивация на сметището на община Червен бряг, чрез която ще се ограничи неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда и ще се постигне подобряване на ландшафта на района.

Проектът е на стойност 1 448 753, 54 лв. с ДДС и е финансиран от ПУДООС ( Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

 

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на община Червен бряг