Проект за изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,14

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

Л. ХР. РАДЕВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

Л. П. СТОЕВСКА

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №  № РД-11-24/01.06.2020 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен Проект за изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв. 9.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект Община Червен бряг

 

 

30.06.2020 09:21