Изменение на кадастралната основа на УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХVІІІ-180, ХІХ-181, ХІV-179 и ХІІ-896, кв.15 по действащия план на с. Радомирци

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

К. СТ. ПАПАЗОВ

ГР. СОФИЯ

 

 

ОБЯВЛЕНИE

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“, уведомява заинтересованите лица, на основание §4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, че със Заповед № РД-11-23/01.06.2020 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрено Изменение на кадастралната основа на УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХVІІІ-180, ХІХ-181, ХІV-179 и ХІІ-896, кв.15 по действащия план на с. Радомирци.

На основание § 4 ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект Община Червен бряг

 

 

 

 

30.06.2020 09:19