Заповед № РД-11-28/ 26.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-28/26.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ ХХХVІІ-844 и УПИ Х - „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“, квартал 34, а по КККР на гр. Червен бряг – имоти с идентификатори 80501.802.276 и 80501.802.289.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

29.06.2020 15:56