Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1:  Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2:  Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг.
  • №: 9099265
  • Изпълнен
  • 08.06.2020