Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг