Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

 

Днес, 26.05.2020 г. Заместник-Председателят на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ г-н Тихомир Георгиев и Кмета на Община Червен бряг – д-р Цветан Костадинов подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. Проекта се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.060 МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“, в изпълнение на Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

       Проект „Достоен и независим живот в общността 2“, включва дейности, чрез които ще се постигне намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, което от своя страна ще доведе до повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

       Общият размер на БФП по проекта е 391 166,00 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в изпълнение на Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.