Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда (читалище) със ЗП 392,60кв.м., РЗП 732,60кв.м. във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка със ЗП 34кв.м. между физкултурния салон и училището“, с. Чомаковци, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. Хр. Ботев № 46, кв. 73, УПИ І-359,  строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 , букви „б“ и „д“ от ЗУТ и чл.8 ал.2, т.3 и чл.9 ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ