Обява за публичен търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м

 

Лого Община

 

 

 

 

 

О   Б   Я   В   А

 

            Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м, находяща  се в кв. 79, парц. I по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години.

          

Дата на провеждане на търга04.06.2020 г. от 09:00 часа в стая 406 на Община Червен бряг.

            Цена на тръжните документи25.00 /двадесет и пет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на приходна квитанция от Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ - касата на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  не по-ниска от 48,00 /четиридесет и осем/ лева без ДДС.

Краен срок за закупуване на документация за участие: не по-късно от 16:00  часа на 01.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 15.06.2020 г./

            Депозит за участие в размер на 96,00 /деветдесет и шест/ лева, внесен в касата на Общината – на 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

            Срок за подаване на заявления за участиев център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 03.06.2020 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 17.06.2020 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.06.2020 г. от 09:00 часа, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

                                     

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг