Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Външно кабелно електрозахранване НН на РУ-Полиция, административна сграда – резервно захранване“ находяща се в УПИ V, кв.8, ПИ с идентификатор 80501.801.531 по КККР на гр.Червен бряг,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ, във връзка с чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЧЕЗ България“ АД, гр. София.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг