Разрешение за строеж № 27/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 27/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

 „Кафе-аперитив, автодиагностичен пункт и автомивка“ със ЗП 240,63кв.м., находящ се в УПИ ІV-805.440, кв. 57 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.805.440 по КККР, община Червен бряг, област Плевен,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: П. Хр. Петрова.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг