Разрешение за строеж № 26/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 26/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ с обща РЗП 250.50 м2, находящ се в УПИ ІХ-321, кв. 66 по плана на с. Реселец, община Червен бряг, 

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: П. Ив. Павлов.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг