ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ,

 

            Всеки един от нас – малък или голям, предприятие или институция, работещ или пенсионер – създава отпадъци. Храната която консумираме, облеклото което носим, жилищата в които живеем, обществените обекти които посещаваме, транспортните средства с които се придвижваме – всички те имат своя жизнен цикъл, който рано или късно завършва като отпадък, от който искаме да се освободим. Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. Безразборното изхвърляне на отпадъци загрозява града ни, селата в общината, природата и обезсмисля усилията вложени за тяхното почистване. През последните години се наблюдава ръст в количеството битови отпадъци, които генерира всеки жител. Общото количество на битовите отпадъци, зависи както от броя на населението така и от  количеството, което генерира всеки човек. За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната среда, е необходимо да се повиши процента на рециклиране и да се минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек. За да се предотврати изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места – най-често в покрайнините на населените места, около речните корита и дерета, около общински пътища, земеделски земи и др., моля разгледайте брошурата  тук: