Заповед № РД-11-18/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-18/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІІ-896, УПИ ХІV-179, УПИ ХV-180, УПИ ХVІ-180, УПИ ХVІІ-180, УПИ ХVІІІ-180 в кв. 15 на с. Радомирци.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповед № РД-11-18/29.04.2020г. не подлежи на оспорване

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг