Заповед № РД-11-16/21.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-16/21.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия регулационен и застроителен план на гр. Червен бряг.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг