Публичен регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

№ по ред  Име и фамилия  Заемана публична длъжност  Декларацията по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ  Декларацията по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ  Декларацията по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ
1 Евгений Тошев

Директор на дирекция

„Строителство, архитектура,

общинска собственост и

стопански дейности“

Изтегли Изтегли  
2 Виктория Вацова

Началник отдел „Кадастър,

регулация и вертикална

планировка“

Изтегли  Изтегли  
3 Пламен Цветанов

Главен експерт в отдел

„Кадастър, регулация и

вертикална планировка“

Изтегли Изтегли  
4 Цеца Хлебарска

Старши специалист в отдел

„Кадастър, регулация и

вертикална планировка“

Изтегли Изтегли  
5 Борислав Йочколовски

Старши специалист в отдел

„Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Изтегли  Изтегли  
6 Петко Христов Началник отдел „Инвеститорски контрол“ Изтегли Изтегли  
7 Магдалена Цветкова

Главен експерт в отдел

„Инвеститорски контрол“

Изтегли Изтегли  
8 Цветан Петков

Старши експерт в отдел

„Инвеститорски контрол“

Изтегли Изтегли  
9 Елена Бурдиняшка

Главен специалист в отдел

„Инвеститорски контрол“

Изтегли Изтегли  
10 Пенка Бенова

Главен експерт в отдел

„Общинска собственост и стопански дейности“

Изтегли Изтегли   
11 Весела Попова

Младши експерт в отдел

„Общинска собственост и стопански дейности“

Изтегли Изтегли  
12 Десислава Михайлова

Главен специалист в отдел

„Общинска собственост и стопански дейности“

Изтегли Изтегли  
13 Евгения Николова Началник отдел „Обществени поръчки“ Изтегли Изтегли  
14 Владислав Петров Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли  Изтегли   
15 Галина Симеонова Главен експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
16 Росица Георгиева Младши експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
17 Даниела Голишарска Младши експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
18 Албена Владимирова Старши специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли  
19 Николай Недков Секретар община Изтегли Изтегли  
20 Илиан Банчев Служител по сигурността на информацията Изтегли  Изтегли   
21 Теодора Петрова Финансов контрольор Изтегли     
22 Веселин Костов Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
23 Ивайло Коловски Юрисконсулт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
24 Марияна Петкова Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
25 Христина Йонкинска Главен експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
26 Таня Иванова-Цекова Главен експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
27 Павел Павлов Старши експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
28 Силвия Лилова Главен специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
29 Женя Дикова Главен специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли  
30 Марина Рамунска Главен специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли  
31 Виктория Йорданова Старши специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли  
32 Десислава Иванова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли  Изтегли   
33 Дафинка Христова Главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли Изтегли  
34 Диана Цветанова Старши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли Изтегли  
35 Наталия Цветкова Секретар на МКБППМН в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли Изтегли   
36 Лидия Йотова Старши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли  Изтегли   
37 Мария Иванова Младши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли  Изтегли   
38 Наталия Лилова Младши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли  Изтегли   
39 Ангел Христов Младши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ Изтегли Изтегли   
40 Диана Димитрова Директор на дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли  Изтегли   
41 Йоана Нецова Главен експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли   
42 Десислава Цветкова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли   
43 Десислава Станева Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли   
44 Снежанка Джабилова Началник отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли  Изтегли   
45 Стефка Лазарова Главен експерт в отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли Изтегли  
46 Светлин Бенов Старши счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли Изтегли   
47 Анелия Цолова Счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли Изтегли   
48 Тодорка Илиева Счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли Изтегли   
49 Десислава Бойчева Счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“ Изтегли Изтегли   
50 Ралица Цолова-Иванова Началник отдел „Администриране на местни данъци и такси“ Изтегли  Изтегли   
51 Илиянка Илиева Старши инспектор в отдел „Администриране на местни данъци и такси“ Изтегли Изтегли   
52 Марина Николова Старши инспектор в отдел „Администриране на местни данъци и такси“ Изтегли Изтегли   
53 Наташа Стоенчева Инспектор в отдел „Администриране на местни данъци и такси“ Изтегли Изтегли   
54 Даринка Младжовска Счетоводител в отдел „Администриране на местни данъци и такси“ Изтегли  Изтегли   
55 Марийка Коцева Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
56 Даринка Вълчанова Главен специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли     
57 Теодора Христова Младши експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли  Изтегли   
58 Иван Иванов Директор на дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
59 Красимир Петров Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
60 Христо Христов Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли Изтегли   
61 Цветан Бонев Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
62 Димитър Янев Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
63 Стефан Цветанов Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“ Изтегли Изтегли   
64 Михаил Мирчев Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред  и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
65 Грета Дикова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли  Изтегли   
66 Десислава Велкова Старши вътрешен одитор Изтегли  Изтегли   
67 Десислава Трънска Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли   
68 Бойко Бойков Началник отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ Изтегли  Изтегли   
69 Здравка Георгиева Старши специалист в кметство с. Сухаче Изтегли Изтегли  
70 Стефка Милкова Старши специалист в кметство с. Рупци Изтегли Изтегли   
71 Красимира Иванова Старши специалист в кметство с. Рупци Изтегли Изтегли   
72 Лиляна Алексиева Старши специалист в кметство с. Лепица Изтегли Изтегли  
73 Маргарита Лазарова Старши специалист в кметство с. Чомаковци Изтегли Изтегли  
74 Нелка Петрова Старши специалист в кметство с. Чомаковци Изтегли Изтегли  
75 Марчела Михайлова Старши специалист в кметство с. Радомирци Изтегли Изтегли   
76 Марийка Стефанова Старши специалист в кметство с. Радомирци Изтегли  Изтегли   
77 Ася Митева Старши счетоводител в кметство гр. Койнаре Изтегли  Изтегли   
78 Таня Донкинска Старши специалист в кметство гр. Койнаре Изтегли Изтегли   
79 Нина Танчева Старши специалист в кметство с. Ракита Изтегли Изтегли   
80 Веска Димитрова Старши специалист в кметство с. Ракита Изтегли Изтегли   
81 Румянка Петкова Старши специалист в кметство с. Телиш Изтегли Изтегли   
82 Цеца Василева Старши специалист в кметство с. Телиш Изтегли Изтегли   
83 Цветелина Цветкова -Пенчева Старши специалист в кметство с. Горник Изтегли  Изтегли  
84 Даринка Христова Старши специалист в кметство с. Горник Изтегли Изтегли   
85 Тодорка Марчева Старши специалист в кметство с. Реселец Изтегли Изтегли   
86 Полина Крачунова Старши специалист в кметство с. Реселец Изтегли Изтегли  
87 Галя Илиева Старши специалист в кметство с. Глава Изтегли Изтегли   
88 Красимира Иванова Старши специалист в кметство с. Глава Изтегли Изтегли   
89 Нина Томова Старши специалист в кметство с. Бресте Изтегли Изтегли  
90 Илка Йончева Старши специалист бюджет в кметство с. Девенци Изтегли Изтегли   
91 Иванка Лазарова Старши специалист КАО и ВО в кметство с. Девенци Изтегли Изтегли   
92 Тошко Тодоров

Управител на „Хърков“ ЕООД гр. Червен бряг

Изтегли Изтегли   
93 Георги Георгиев

Управител на „Медицински център-Червен бряг“ ЕООД - гр. Червен бряг

Изтегли  Изтегли   
94 Александра Иванова-Цалкова Старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред  и сигурност“ Изтегли  Изтегли   
95 Борислав Йочколовски Старши специалист в отдел „Инвеститорски контрол“   Изтегли   
96 Иван  Иванов Директор на  дирекция „Контрол, обществен ред  и сигурност“   Изтегли   
97 Лора Иванова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“   Изтегли   
98 Йоана Нецова Главен експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“   Изтегли   
99 Десислава Цветкова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“   Изтегли   
100 Лили Симеонова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
101 Цеца Хлебарска

Главен специалист в отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

  Изтегли  
102 Марина Маринова

Старши специалист в отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Изтегли Изтегли  
103 Даринка Вълчанова

Главен специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

Изтегли Изтегли  
104 Марин Иванов

Старши специалист в отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Изтегли Изтегли Изтегли
105 Веселин Петров Директор ОбСУ-ДСП   Изтегли  
106 Ваня Маринова ВРИД Директор ДЯ „Щастливо детство“   Изтегли  
107 Марияна Христова Директор на ДГ „Снежанка“ – с. Рупци   Изтегли  
108 Милена Петрова Директор на ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг   Изтегли  
109 Снежана Ангелова Директор на ДГ „Бодра смяна“ – гр. Червен бряг   Изтегли  
110 Петя Митрашкова ВрИД Директор на ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре   Изтегли  
111 Соня Христова Директор на ДГ „Щастливо детство“ – с. Чомаковци   Изтегли  
112 Стела Тодорова Младши експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
113 Виржиния Сиракова Финансов контрольор Изтегли Изтегли  
114 Ася Митева Старши счетоводител в кметство Койнаре   Изтегли  
115 Веселинка Цанкова Старши специалист в кметство с. Горник Изтегли Изтегли  
116 Галина Белякова Директор на ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре Изтегли Изтегли  
117 Виолета Иванова Старши специалист в кметство с. Девенци Изтегли Изтегли  
118 Наталия Емилова Вътрешен одитор Изтегли Изтегли  
119 Ирена Атанасова

Старши експерт в отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

Изтегли  Изтегли  
120 Марио Димитров Служител по сигурността на информацията Изтегли  Изтегли  
121 Ива Велчева Старши специалист в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли Изтегли  
122 Теодора Микинска Старши счетоводител в кметство гр. Койнаре Изтегли Изтегли  
123 Антоанета Костадинова Секретар Изтегли Изтегли  
124 Ивелина Иванова-Димитрова Старши специалист в отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ Изтегли    
125 Елена Стефанова Старши специалист в кметство с. Реселец Изтегли Изтегли  
126 Татяна Маринова Старши специалист в кметство с. Реселец Изтегли    
127 Славка Тодорова Старши специалист в отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ Изтегли Изтегли  
128 Поля Кръстева Младши експерт в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ Изтегли    
129 Стела Ятовска Старши счетоводител в кметство гр. Койнаре Изтегли Изтегли  
130 Валентина Василева Старши специалист в кметство с. Глава Изтегли Изтегли  
131 Теодора Микинска Инспектор в отдел АМД Изтегли Изтегли  
132 Веселинка Дикова Старши специалист в отдел ТСУ Изтегли Изтегли  
133 Данаил Тоновски Главен експерт в звено „Инспекторат“ Изтегли Изтегли  
134 Силвия Йотова-Георгиева Началник отдел „Икономика и общинска собственост“ Изтегли Изтегли  
135 Славка Тодорова Директор на дирекция ФП и УЧР Изтегли Изтегли  
136 Поля Кръстева Директор на дирекция АПИО Изтегли Изтегли  
137 Петя Петрова Старши специалист „Прием на граждани“ Изтегли Изтегли  
138 Петя Иванова Главен юрисконсулт Изтегли Изтегли  
139 Мирела Дилова Старши специалист „Деловодство“ в отдел АМДТ Изтегли Изтегли  
140 Кристина Цветанова Старши специалист в дирекция АПИО Изтегли Изтегли  
141 Красимир Милешкова Счетоводител в дирекция ФП и УЧР Изтегли Изтегли  
142 Георги Атанасов Старши специалист в отдел ТСУ Изтегли Изтегли  
143 Ерик Петров Старши специалист в звено „Инспекторат“ Изтегли Изтегли  
144 Илиян Кръстев Счетоводител в дирекция ФП и УЧР Изтегли

Изтегли

 
145 Нели Илиева Счетоводител в дирекция ФП и УЧР Изтегли Изтегли  
146 Цветелина Йотова Началник на отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
147 Петя Митрашкова ВрИД Директор на ДГ “Снежанка“ – с. Рупци   Изтегли

 

148 Петко Петков Старши специалист в звено "Инспекторат" Изтегли Изтегли  
149 Валентин Василев Старши специалист в кметство с. Радомирци Изтегли Изтегли  
150 Красимир Младеновски Старши специалист в отдел ТСУ Изтегли Изтегли  
151 Нели Нанкова Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
152 Даниела Георгиева Младши експерт в отдел "Икономика и общинска собственост“ Изтегли Изтегли  
153 Илина Михайлова Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ Изтегли Изтегли  
154 Нели Стоянова Старши специалист в дирекция АПИО Изтегли Изтегли  
155 Габриела Георгиева

Старши специалист в кметство с. Бресте

Изтегли Изтегли  
156 Красимир Петров Старши специалист в звено "Инспекторат" Изтегли Изтегли  
157 Пламенка Петрова Старши специалист-касиер в дирекция ФП и УЧР Изтегли    
158 Пламен Петров Стажант одитор Изтегли Изтегли  
159 Галина Ганова Старши специалист-касиер в дирекция ФП и УЧР Изтегли Изтегли  
160 Мария Христова

Младши експерт в дирекция ФП и УЧР

Изтегли Изтегли  
161 Десислава Цветкова Старши специалист в отдел ХД Изтегли Изтегли  
162 Галина Коларова Началник отдел "Икономика и общинска собственост“ Изтегли Изтегли  
163 Борислава Борисова Младши експерт в отдел "Икономика и общинска собственост“ Изтегли Изтегли  
164 Пламенка Петрова Инспектор в отдел АМДТ Изтегли    
165 Марияна Петкова Юрисконсулт Изтегли Изтегли  
166 Петя Монова Старши специалист в отдел ГРАО Изтегли Изтегли  
167 Валентина Милева Младши специалист в отдел ХД Изтегли Изтегли  
168 Мариела Генова Младши специалист в отдел ХД Изтегли    
169 Йоанна Вескова Младши експерт в отдел "Икономика и общинска собственост“ Изтегли    
170 Живка Николова-Георгиева Финансов контрольор Изтегли Изтегли  

 

 

С П И С Ъ К

на задължените лица, неподали в срок до 15 май 2019 г.  ежегодни декларации за 2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

Име, фамилия Длъжност/звено/ Вид на декларацията
1 Христо  Христов Старши специалист в дирекция  КОРС Ежегодна 
2 Красимир Петров Старши специалист в дирекция  КОРС Ежегодна 
3 Цветан Бонев Старши специалист в дирекция  КОРС Ежегодна 
4 Михаил Мирчев Старши специалист в дирекция  КОРС Ежегодна 
5 Стефан С Цветанов Старши специалист в дирекция  КОРС Ежегодна 

 

Списък на служителите в община червен бряг подали до 15.05.2019 г. ежегодна декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия
99-00-7 18.4.2019 г.  ВАНЯ  МАРИНОВА
99-00-8 18.4.2019 г.  ЛИЛИ  СИМЕОНОВА
99-00-9 18.4.2019 г.  ГАЛИНА  СИМЕОНОВА
99-00-10 24.4.2019 г.  РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
99-00-12 25.4.2019 г.  ДЕСИСЛАВА  СТАНЕВА
99-00-13 25.4.2019 г.  ТАНЯ  ИВАНОВА-ЦЕКОВА
99-00-14 30.4.2019 г.  ДАНИЕЛА ГОЛИШАРСКА
99-00-15 2.5.2019 г.  ДАФИНКА  ХРИСТОВА
99-00-16 2.5.2019 г.  АНГЕЛ ХРИСТОВ
99-00-17 2.5.2019 г.  НАТАЛИЯ ЛИЛОВА
99-00-18 3.5.2019 г.  БОЙКО БОЙКОВ
99-00-19 3.5.2019 г.  ВЕСЕЛА ПОПОВА
99-00-21 3.5.2019 г.  МАРИЙКА СТЕФАНОВА
99-00-22 3.5.2019 г.  МАРЧЕЛА  МИХАЙЛОВА
99-00-23 7.5.2019 г.  СТЕФКА  ЛАЗАРОВА
99-00-24 7.5.2019 г.  ПАВЕЛ  ПАВЛОВ
99-00-25 7.5.2019 г.  ЛИДИЯ ЙОТОВА 
99-00-26 7.5.2019 г.  МАРИЯ ИВАНОВА
99-00-27 7.5.2019 г.  АЛБЕНА  ВЛАДИМИРОВА
99-00-29 8.5.2019 г.  ЖЕНЯ ДИКОВА 
99-00-30 8.5.2019 г.  СИЛВИЯ  ЛИЛОВА
99-00-31 8.5.2019 г.  ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА 
99-00-32 8.5.2019 г.  ПЕНКА БЕНОВА 
99-00-33 8.5.2019 г.  РАЛИЦА ЦОЛОВА-ИВАНОВА
99-00-34 8.5.2019 г.  МАРИНА  НИКОЛОВА
99-00-35 8.5.2019 г.  НАТАША СТОЕНЧЕВА
99-00-36 8.5.2019 г.  ДИАНА  ЦВЕТАНОВА
99-00-37 8.5.2019 г.  ДАРИНКА   МЛАДЖОВСКА
99-00-38 8.5.2019 г.  ЕЛЕНА  БУРДИНЯШКА
99-00-39 9.5.2019 г.  МАГДАЛЕНА  ЦВЕТКОВА
99-00-40 9.5.2019 г.  НЕЛКА ПЕТРОВА
99-00-41 9.5.2019 г.  МАРГАРИТА  ЛАЗАРОВА
99-00-42 9.5.2019 г.  ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА
99-00-44 9.5.2019 г.  ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ
99-00-45 9.5.2019 г.  МАРИН ИВАНОВ
99-00-46 9.5.2019 г.  ВИКТОРИЯ  ВАЦОВА
99-00-48 10.5.2019 г.  НАТАЛИЯ ЦВЕТКОВА
99-00-49 10.5.2019 г.  ЦЕЦА ВАСИЛЕВА
99-00-50 10.5.2019 г.  РУМЯНКА ПЕТКОВА
99-00-51 10.5.2019 г.  ИЛИАН  БАНЧЕВ
99-00-52 10.5.2019 г.  ЕВГЕНИЙ ТОШЕВ
99-00-53 10.5.2019 г.  ТЕОДОРА ХРИСТОВА
99-00-54 10.5.2019 г.  СНЕЖАНКА  ДЖАБИЛОВА
99-00-55 10.5.2019 г.  ЕВГЕНИЯ  НИКОЛОВА
99-00-56 10.5.2019 г.  ВЛАДИСЛАВ  ПЕТРОВ
99-00-57 10.5.2019 г.  ИВЙЛО КОЛОВСКИ
99-00-58 10.5.2019 г.  ИЛИЯНКА  ИЛИЕВА
99-00-59 10.5.2019 г.  ПОЛИНА КРАЧУНОВА
99-00-60 10.5.2019 г.  ТОДОРКА МАРЧЕВА
99-00-61 10.5.2019 г.  ХРИСТИНА ЙОНКИНСКА
99-00-62 10.5.2019 г.  НИКОЛАЙ  НЕДКОВ
99-00-63 10.5.2019 г.  ДЕСИСЛАВА  ИВАНОВА
99-00-64 13.5.2019 г.  МАРИНА РАМУНКСА
99-00-65 13.5.2019 г.  ЛИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
99-00-66 13.5.2019 г.  ВЕСКА ДИМИТРОВА 
99-00-67 13.5.2019 г. НИНА  ТАНЧЕВА
99-00-68 13.5.2019 г.  ЦВЕТАН ПЕТКОВ
99-00-69 13.5.2019 г.  СВЕТЛИН БЕНОВ
99-00-70 13.5.2019 г.  ТОДОРКА ИЛИЕВА
99-00-71 13.5.2019 г.  ПЕТКО  ХРИСТОВ
99-00-72 13.5.2019 г.  МАРИНА  МАРИНОВА
99-00-73 13.5.2019 г.  ГАЛЯ ИЛИЕВА
99-00-74 13.5.2019 г.  КРАСИМИРА ИВАНОВА
99-00-75 14.5.2019 г.  ТАНЯ ДОНКИНСКА 
99-00-76 14.5.2019 г.  Соня  Христова
99-00-77 14.5.2019 г.  ДИМИТЪР  ЯНЕВ
99-00-78 14.5.2019 г.  КРАСИМИРА ИВАНОВА
99-00-79 14.5.2019 г.  СТЕФКА МИЛКОВА
99-00-80 14.5.2019 г.  ДЕСИСЛАВА БОЙЧЕВА
99-00-81 14.5.2019 г.  АНЕЛИЯ ЦОЛОВА
99-00-82 14.5.2019 г.  МАРИЯНА ПЕТКОВА
99-00-83 14.5.2019 г.  МАРИЯНА ХРИСТОВА
99-00-84 14.5.2019 г.  ДАРИНКА  ХРИСТОВА
99-00-87 14.5.2019 г.  МАРИЙКА КОЦЕВА
99-00-88 14.5.2019 г.  ВЕСЕЛИН  ПЕТРОВ
99-00-89 14.5.2019 г.  ВИКТОРИЯ  ЙОРДАНОВА
99-00-91 15.5.2019 г.  ИВАНКА ЛАЗАРОВА
99-00-92 15.5.2019 г.  НИНА ТОМОВА
99-00-93 15.5.2019 г.  ЗДРАВКА  ГЕОРГИЕВА
99-00-94 15.5.2019 г.  МИЛЕНА ПЕТРОВА
99-00-95 15.5.2019 г.  АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА-ЦАЛКОВА
99-00-96 15.5.2019 г.  СНЕЖАНКА ДЖАБИЛОВА
99-00-97 15.5.2019 г.  ДАРИНКА ВЪЛЧАНОВА
99-00-98 15.5.2019 г.  ПЕТЯ МИТРАШКОВА