Структура на общинската администрация

Приета с Решение № 320/ 25.02.2021г. на Общински съвет- гр. Червен бряг, в сила от 4 март 2021г.